Ekoserwis


Odpady i Środowisko 6/2018

ODPADY I ŚRODOWISKO NR 3(111)/2018

Odpady i Środowisko 2018 3

W ostatnim czasie nasiliła się liczba pożarów odpadów. Trwa jeszcze badanie bezpośrednich przyczyn ich wystąpienia, jednak można przypuszczać, że mogło dojść do celowych podpaleń w celu ich pozbycia się. Po posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 29 maja premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd dołoży wszelkich starań, by temu procederowi zapobiegać. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że problem jest bardzo poważny i wymaga jednoznacznych działań, jakimi są: zgłoszenie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zobowiązanie Prokuratora Generalnego do podjęcia zdecydowanych działań w tym zakresie. Prace nad zmianami w prawie dotyczącymi składowania odpadów trwają w resorcie środowiska już od kilku miesięcy. W trakcie posiedzenia Rady Ministrów minister środowiska Henryk Kowalczyk przedstawił propozycje możliwych działań legislacyjnych do wdrożenia w celu ograniczenia zjawiska pożarów odpadów.

„Racjonalizacja gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym” to tytuł konferencji zorganizowanej 8 maja w Katowicach przez Polską Izbę Ekologii. Jednym z patronów medialnych tej konferencji było nasze pismo. Jak zaznaczył na wstępie Czesław Śleziak, przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii, powodem zorganizowania tej konferencji była wymiana poglądów oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie transformacji w kierunku gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym. Zamieszczamy relację z tej konferencji.

Ruszyła kampania „Zbieraj z imPETem”. Organizatorem tej akcji jest Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol. Głównym celem projektu jest zwiększenie recyklingu i odzysku opakowań typu PET, który będzie realizowany m.in. poprzez działania edukacyjne prowadzone w wybranych miejscach na terenie całego kraju. W rezultacie podejmowanych działań inicjatorzy projektu zapewnią odzysk i recykling wprowadzanych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych na poziomie przewyższającym ich zobowiązania prawne. Do projektu przystąpiło czterech akcjonariuszy tej organizacji odzysku, producentów wody i napojów: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska SA Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój SA. Partnerami zaś będą podmioty gospodarujące odpadami w gminach.

„Zbieraj z klasą” to największa kampania recyklingowa w Polsce, skierowana do dzieci i młodzieży, zorganizowana przez Europejską Platformę Recyklingu. Z każdym rokiem przybywa szkół i innych placówek edukacyjnych, zainteresowanych akcją – w tym było ich już 1150. Uczestnicy zbierają zużyte baterie i sprzęt elektroniczny, a rekordziści otrzymują atrakcyjne nagrody. Akcja ma na celu edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz zużytym sprzętem elektronicznym. Do projektu mogą zgłaszać się przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne. Podczas akcji uczestnicy dowiadują się, co należy zrobić z niebezpiecznymi odpadami i przez swoje postępowanie przyczyniają się do ich prawidłowego przetworzenia. Przedstawiamy relację z uroczystej gali, podczas której poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu.

Zapraszamy Państwa do lektury całego numeru
„Odpadów i Środowiska”.

 
Środowisko 2018-6

ŚRODOWISKO 6(546)/2018

JEDEN

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej, który zapadł 17 kwietnia br. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że dokument będzie szczegółowo analizowany, jednak zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polska dostosuje się do wyroku. Minister Henryk Kowalczyk zapewnił jednocześnie, że resort środowiska przedstawi wkrótce Komisji Europejskiej propozycje kompromisowych rozwiązań w sprawie Puszczy Białowieskiej, uwzględniających wyniki prac zespołu eksperckiego przygotowującego długoterminowy plan jej ochrony. Zespół ten został powołany przez ministra, o czym szef resortu poinformował, wspólnie z Małgorzatą Golińską, wiceminister, głównym konserwatorem przyrody podczas konferencji prasowej 17 maja. Koalicja Kocham Puszczę podjęła decyzję o nieprzystępowaniu do stworzonego przez ministra Kowalczyka zespołu ds. Puszczy Białowieskiej ze względu na to, że zespół zdominowany jest przez osoby aktywnie popierające decyzje ministra Jana Szyszko dotyczące wycinki. Zamieszczamy relację z konferencji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już po raz 11 zorganizował Dzień Informacyjny programu LIFE. Podobnie jak w latach poprzednich zainteresowanie tym spotkaniem było duże. Przyjechali zarówno beneficjenci, jak i ci, którzy dopiero chcą przygotowywać lub są w trakcie pracy nad wnioskami do Komisji Europejskiej. Oprócz sesji ogólnej odbyły się też sesje tematyczne. Podczas warsztatów w grupach tematycznych uczestnicy mogli zapoznać się z konkretnymi działaniami i rozwiązaniami, a także z doświadczeniami beneficjentów programu. Przedstawiamy niektóre z projektów, omawiamy też warunki przystąpienia do programu.

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zawierająca cele zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. Agenda określa 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak ubóstwo, głód, zdrowie, edukacja, równość płci, zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, pokój, sprawiedliwość społeczna. Kampania 17 Celów przygotowana i realizowana od ubiegłego roku przez CSR Consulting (w partnerstwie merytorycznym z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland) ma za zadanie zachęcić polski biznes do podjęcia działań na rzecz realizacji celów i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. Piszemy więcej o tej kampanii.

Z pozoru pospolite ptaki: skowronki, mazurki, trznadle, kosy i słowiki – wszystkie znajdują się na liście gatunków zagrożonych wyginięciem. Za sprawą degradacji gruntów rolnych, niszczenia środowiska i zmian klimatu. Prawie 45% Europy pokrywają pola uprawne. W Polsce – 61,2%. Jest się więc czym martwić.
Raporty przygotowane przez międzynarodowe grupy naukowców pokazują, że w Europie wymieranie ptaków na terenach rolniczych zbliża się do rangi ekologicznej zagłady. Piszemy o przyczynach wymierania ptaków związanych z krajobrazem rolniczym w Polsce.

Zapraszamy Państwa do lektury całego numeru „Środowiska”.

 
ŚRODOWISKO 5(545)/2018

ŚRODOWISKO 5(545)/2018

okładka

Polski Alarm Smogowy (PAS) dokonał kolejnej oceny postępów rządowego programu „Czyste powietrze”. W porównaniu z poprzednią oceną, z listopada 2017, widać pewne postępy, choć zdecydowana większość punktów programu pozostaje wciąż niezrealizowana. – Wiem, że odbiorcy oczekują jasnego sygnału: jest źle albo dobrze. Odpowiedź jest złożona. Sprawa wygląda jednak tak, że nie wiemy czy podejmowane działania nie są zasłoną dymną lub działaniami PR. Najbliższe kilka miesięcy to zweryfikuje – mówi Andrzej Guła, lider PAS i podkreśla, że po 15 miesiącach zrealizowano jeden z 15 punktów programu „Czyste powietrze”. Zamieszczamy skrótową ocenę najważniejszych punktów programu „Czyste powietrze”.

Obecna władza niespecjalnie lubi energię ze źródeł odnawialnych. Najmniejszą sympatią cieszą się producenci energii wiatrowej i z biomasy. Znajduje to odzwierciedlenie we wskaźnikach. Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2016 wynika, że – w stosunku do 2015 r. – nastąpił w Polsce ubytek energii odnawialnej w bilansie energetycznym o 1 punkt procentowy. Warto zwrócić uwagę, że jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym zamiast wzrostu nastąpił spadek energii z OZE. Zdaniem specjalistów mniejszy udział procentowy zielonej energii był spowodowany m.in. preferowaniem przez obecny rząd energii węglowej, bardziej zanieczyszczającej środowisko. Ministerstwo Energii zaprzecza, twierdząc, że dba o rozwój zarówno energii konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Nie ulega jednak wątpliwości, że spadek OZE w miksie energetycznym utrudni osiągnięcie unijnych norm. Nad przyszłością OZE w Polsce zastanawiamy się w artykule „Co dalej z energią odnawialną?”.

Huragan w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. wyrządził bezprecedensowe w 93-letniej historii Lasów Państwowych szkody. Uszkodzonych zostało niemal 80 tys. ha lasu (obszar półtora razy większy od powierzchni Warszawy), z czego połowa została zniszczona zupełnie i musi być odnowiona w całości. W ubiegłym roku z terenów po klęsce udało się pozyskać i sprzedać ok. 2,6 mln m3 drewna. Pracowało tam ponad 248 zakładów usług leśnych dysponujących 283 harwesterami, 311 forwarderami i 520 zestawami do zrywki. Jak wygląda sytuacja na wiosnę 2018 roku? Piszemy o tym w artykule „Leśnicy porządkują obszary poklęskowe”.

Różnorodność biologiczna w miastach to temat coraz częściej wzbudzający społeczne zainteresowanie. Mieszkańcy doceniają obecność roślin i zwierząt w mieście i popierają różne formy ochrony przyrody. O tym jak chronić różnorodność biologiczną w miastach rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej w ramach realizacji projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” finansowanego z LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozmawiano o wyzwaniach i doświadczeniach zarówno z Warszawy, jak i innych miast Polski. Zamieszczamy relację z tej konferencji.

Zapraszamy Państwa do lektury całego numeru „Środowiska”.

 
ODPADY i ŚRODOWISKO 2(110)/2018

ODPADY i ŚRODOWISKO 2(110)/2018

Odpady i Środowisko 2018 2 PRINT

Unia Europejska musi stać się liderem w dziedzinie wdrażania reguł gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), tak jak jest dzisiaj w dziedzinie polityki klimatycznej. Skorzystają nie tylko środowisko naturalne i unijni obywatele, ale także – w dłuższej perspektywie – sam biznes. Trzeba jednak w tym celu dobrze wykorzystać powstającą unijną legislację. Takie wnioski płyną z debaty eksperckiej „Nowe Europejskie Cele Recyklingu” zorganizowanej przez EURACTIV.pl oraz Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Debata była okazją do poznania aktualnego stanu przygotowań do wdrażania GOZ zarówno na poziomie UE, jak i Polski. Zamieszczamy obszerną relację z tych obrad.

Gospodarce o obiegu zamkniętym poświęcamy wiele miejsca w bieżącym numerze „Odpadów i Środowiska”. Temu tematowi była poświęcona również konferencja w PAP, podczas której skupiono się na praktycznych rozwiązaniach dla biznesu w ramach GOZ. Według najnowszego raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka „W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu”, od 2004 roku ilość odpadów w Unii Europejskiej zmniejszyła się o 2,1%, podczas gdy w Polsce wzrosła o 30,3%. Pokazuje to, jak bardzo nieefektywnie korzystamy z naszych zasobów. Wzrost ekonomiczno-społeczny zawdzięczamy w dużej mierze zwiększonemu zużyciu surowców, a nie ich efektywniejszemu wykorzystaniu. W raporcie znalazły się praktyczne rozwiązania dla biznesu, które mają wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym w Polsce.

Jak co roku blisko 100 osób, przedstawicieli branży, wzięło udział w 13. już konferencji z cyklu „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. Obrady nie były tak burzliwe jak jeszcze kilka lat temu, kiedy to dyskutowano nad nowelizacją ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ale tym razem również dochodziło do ostrej wymiany zdań i poglądów, co stało się już tradycją tych konferencji. W tym roku większość prezentacji miała charakter bardziej szkoleniowy niż problemowy, może dlatego, że wdrażane są nowe przepisy, a dodatkowo środowisko przygotowuje się do adaptowania unijnego pakietu dyrektyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym i związanej z tym rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Zamieszczamy relację z tej konferencji.

Polskie składowiska i wysypiska tyją od nadmiaru śmieci. Jedna iskierka wystarczy, by wzniecić pożar. Te zdarzają się regularnie, najczęściej w weekendy, nocną porą. Są groźne, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, pociągają za sobą szkody w środowisku i ogromne koszty. Stały się zmorą ostatnich lat, mniej więcej odkąd gminy zaczęły wymagać, by przetwarzano śmieci. Przyczyn pożarów może być wiele. Ale to, że zdarzają się coraz częściej to nie przypadek. Powód jest aż nadto widoczny. To sposób na szybkie pozbycie się śmieci i wizja generowania zysków. Statystyki wskazują, że w latach 2011–2015 doszło do 526 pożarów składowisk odpadów i wysypisk śmieci (dane Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP). Piszemy o pożarach na polskich składowiskach odpadów.

Zapraszamy Państwa do lektury całego numeru „Odpadów i Środowiska”.

 
ŚRODOWISKO 4(544)/2018

ŚRODOWISKO 4(544)/2018

SRODOWISKO 2018 04 okładka

Technologia ma być dla ludzi, a nie dla biznesu czy samorządowców. Ma sprzyjać mieszkańcom. Inteligentne miasto ma poprawić komfort życia obywateli. Jest wiele scenariuszy jak dojść do tego, żeby mieć miasto, w którym mieszkańcy mieszkają z przyjemnością, w którym nie tylko chcą pozostać i rozwijać biznes, ale do którego chętnie wracają. Smart City Forum to największy kongres poświęcony funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. W tym roku jego 7. edycja odbywała się pod hasłem „Odkryj miasto na nowo”. Do Warszawy przyjechali prezydenci polskich miast, zagraniczni eksperci, przedstawiciele administracji publicznej oraz biznesu – ponad 600 uczestników. Zamieszczamy relację z obrad kongresu.

Mamy niespełna dwa lata na dostosowanie się do unijnych norm w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Czasu na to, żeby w ogólnym bilansie energetycznym OZE stanowiły 20% jest z każdym miesiącem coraz mniej. Jednak władze zamiast ułatwiać wprowadzanie proekologicznych rozwiązań piętrzą trudności.
Sporą przeszkodę dla samorządów, realizujących projekty związane z „zieloną energią” stanowi ubiegłoroczna interpretacja Ministerstwa Finansów dotycząca naliczania podatku VAT od przekazywanych dotacji unijnych na instalacje OZE (m.in. na fotowoltaikę). W wyniku niejasnych przepisów i związanych z tym wątpliwości samorządowców, wiele realizowanych inwestycji stanęło w miejscu. Poświęcamy temu tematowi więcej miejsca.

Polska energetyka i gospodarka stoją przed ogromnymi wyzwaniami i koniecznością wdrożenia nowych restrykcyjnych norm w zakresie redukcji emisji. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej od 2009 roku promuje morską energetykę wiatrową, jako przykład technologii wytwarzania energii zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z poszanowaniem uwarunkowań społecznych i środowiskowych, z korzyścią dla gospodarki. Otwierając czwartą już konferencję „Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej” Maciej Stryjecki, prezes Fundacji podkreślał, że w najbliższych latach w Polsce będą duże niedobory zainstalowanej mocy w naszym systemie energetycznym. Zamieszczamy relację z tej konferencji.

Lasy chronią mieszkających w ich pobliżu ludzi przed skrajnościami – niosą ulgę podczas upałów, zmniejszają prędkość wiatru i regulują wilgotność powietrza. Chronią przed hałasem, jednym z najbardziej dotkliwych zagrożeń cywilizacyjnych, są też rezerwuarem bioróżnorodności. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Lasów ustanowiony 28 listopada 2012 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ obchodzony był pod hasłem „Lasy i zrównoważone miasta”. Dlatego też na konferencję prasową z tej okazji przybyli wszyscy gospodarze lasów rosnących na terenie Warszawy lub ją otaczających. A Warszawa ma się czym pochwalić – w jej bliskim sąsiedztwie znajduje się Kampinoski Park Narodowy (KPN). Otaczają ją lasy czterech podwarszawskich nadleśnictw (Chojnów, Celestynów, Jabłonna i Drewnica) tworzących wraz z Lasami Miejskimi – Warszawa – Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Warszawskie”.

Zapraszamy Państwa do lektury całego numeru „Środowiska”.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2

 

anim-675x250pop 

1 

 

FOKI