Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.e-srodowisko.pl prowadzony jest przez Dziennikarską Agencję Wydawniczą MAXPRESS z siedzibą przy ul. Przemysława 34, 02-496 Warszawa-Ursus, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej osób fizycznych M. St. Warszawa delegatura w dzielnicy Ursus pod numerem 212616, NIP: 522-10-06-133, REGON: 010823544. e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , nr telefonu i faksu: +48 22 662 43 68. Konto firmy: bank – BOS S.A., nazwa rachunku - MAXPRESS, numer rachunku - 35 1540 1287 2001 6879 8330 0001


II. Warunki dotyczące sprzedaży towarów

Sklep internetowy pod adresem www.e-srodowisko.pl oferuje sprzedaż czasopism wydawanych przez DAW MAXPRESS za pośrednictwem sieci Internet. Stroną umów zawieranych w związku ze sprzedażą w sklepie internetowym może być osoba fizyczna wyłącznie pełnoletnia, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.e-srodowisko.pl

Po złożeniu zamówienia Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje powiadomiony o jego przyjęciu (chwila zawarcia umowy sprzedaży). Sklep rozpoczyna realizację zamówienia z chwilą jego złożenia, wystawia fakturę VAT i przesyła ją do klienta za pośrednictwem poczty lub jako dokument elektroniczny w formacie PDF. Klient reguluje należność za zamówienie po otrzymaniu faktury przelewem na konto w niej wskazanym w terminie 21 dni.

Zamówienie zostaje uznane za zrealizowane (umowa sprzedaży za wykonaną) w chwili dostarczenia wszystkich zamówionych towarów do klienta.

Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany: - wraz ze wskazaniem terminu dostawy towaru niedostępnego; w takim przypadku zamówienie jest ważne, a jedynie czas jego realizacji ulega zmianie; a jeżeli realizacja zamówienia w ogóle nie jest możliwa z przyczyn od sklepu niezależnych, Klient może złożyć zamówienie na inny towar z oferty sklepu lub otrzymać zwrot kwoty z tytułu ceny, jeśli kwota taka została przez niego uiszczona.


III. Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.e-srodowisko.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez klienta sposobu dostawy.

 

IV. Warunki dostawy towaru

Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub ‑ w przypadku produktów w wersji elektronicznej ‑ za pośrednictwem internetu. Koszt dostawy wliczony jest w cenę towaru.

 

V. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271 ze zm.) Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru (zwrócić zakupiony towar) bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub nadanie towaru z oryginałem faktury VAT przed jego upływem.

Towar może zostać zwrócony pod warunkiem, że nie nosi śladów używania, kopiowania, ani nie został zniszczony. Płyty CD, DVD, CD-ROM muszą być zwrócone w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.

Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu za pobraniem. Zwrot kwoty wpłaconej z tytułu ceny sprzedaży towaru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty zwrotu towaru przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres.

 

VI. Reklamacje

Jeżeli towar zawiera wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest zobowiązany do jego przesłania pocztą na adres sklepu internetowego z opisem wady, wskazaniem żądania reklamacyjnego oraz fakturą VAT.

Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 2 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki prze Klienta. Sklep w zakresie zgłoszonych reklamacji nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu za pobraniem. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł wybrać inny towar z oferty sklepu w cenie odpowiadającej cenie towaru co do którego została zgłoszona reklamacja lub odstąpić od umowy sprzedaży i zażądać zwrotu zapłaconej ceny towaru. Zwrot kwoty z tytułu ceny sprzedaży nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty zwrotu towaru przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres.

 

VII. Postanowienia dodatkowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie wyrażenie przez Klienta zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez podmiot prowadzący sklep informacji zawartych w zamówieniu w celach statystycznych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych zgodnie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych, promocyjnych, komercyjnych.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także żądania ich usunięcia z bazy danych. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Klient oświadcza również, iż będzie korzystał ze sklepu internetowego znajdujące się pod adresem www.e-srodowisko.pl w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności jego postępowanie nie będzie miało znamion przestępstwa, czy innego czynu zabronionego przez prawo oraz nie będzie naruszało praw autorskich i pokrewnych, a także danych osobowych osób trzecich.

 

VIII. Postanowienia końcowe

Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do zmiany oferty towarów w każdym czasie, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.e-srodowisko.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

Podmiot prowadzący sklep jest uprawniony do interpretacji niniejszego Regulaminu. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 

 

 

anim-675x250pop 

1 

 

FOKI