Zagadnienia dotyczące m.in. gospodarki wodnej, polityki klimatycznej, GMO, kopalin i lasów były głównymi tematami poruszonymi w trakcie spotkania premiera Donalda Tuska z ministrem środowiska Marcinem Korolcem.
Spotkanie odbyło się 27 lutego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W jego trakcie podjęto m.in. kwestie zaangażowania resortu i podległych mu agend w projekty zagrożone ze strony finansowej. Premier wskazał tu jako przykład uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu rzeki Parsęty.
Omawiana była także kwestia GMO. Szef rządu podkreślił, że Polska powinna szukać rozwiązań, które ograniczą albo wyeliminują zagrożenia wynikające z modyfikacji genetycznych.
– Polska na pewno nie powinna być tym państwem, które promuje tego typu rozwiązania, tylko powinniśmy szukać bardzo ostrożnych rozwiązań, które by ograniczyły, zredukowały albo wręcz wyeliminowały problem zagrożeń wynikających z modyfikacji genetycznej, ale to wymaga także bardzo ciężkiej pracy na forum UE – powiedział podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk.
Wśród omawianych tematów znalazły się także dotyczące m.in. polityki klimatycznej. Minister podkreślał, że Polska ze swoją specyficzną sytuacją gospodarki opartej na węglu jest bardzo sceptyczna wobec jakichkolwiek zmian w zakresie podwyższania celów redukcyjnych gazów cieplarnianych i zwiększaniu obciążeń dla gospodarki. Podjęto również kwestie związane z Konferencją Narodów Zjednoczonych nt. Zrównoważonego Rozwoju – (Rio + 20), która odbędzie się w czerwcu tego roku w Brazylii.
– W ciągu ostatnich tygodni bardzo dużo uwagi poświęcaliśmy w Ministerstwie Środowiska przygotowaniom założeń ustawy dotyczącej wydobywania gazu i ropy. Przygotowujemy system regulacyjny, który będzie dostosowany do wydobycia tzw. gazu łupkowego – powiedział minister środowiska. – Projekt jest na ostatnim etapie dyskusji analitycznych wewnątrz ministerstwa. W ciągu 4–5 tygodni zostanie zaprezentowany i poddany konsultacjom.
Minister wspomniał, że wśród prac Ministerstwa Środowiska jest również przygotowanie nowego sposobu zarządzania lasami. – Planujemy zwiększyć zakres opodatkowania Lasów Państwowych podatkiem dochodowym – powiedział minister Korolec.

Gleba, powietrze, woda – wszystkie przebadane przez naukowców elementy środowiska są bezpieczne przy poszukiwaniu gazu z łupków prowadzonym zgodnie z wymogami prawa. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Środowiska zaprezentował kompleksowy raport na temat aspektów środowiskowych szczelinowania. Badanie przeprowadzono w 2011 r. na jednym z pierwszych odwiertów w poszukiwaniu gazu z łupków w Łebieniu, na Pomorzu. Naukowcy wykazali, że przy zastosowaniu wszystkich wymaganych prawem procedur i środków ostrożności szczelinowanie jest bezpieczna dla środowiska naturalnego. W żadnym z badanych elementów nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska.
Jak komentował minister Piotr Woźniak, główny geolog kraju i podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska: – Wyniki badania są zachęcające. Przy prowadzeniu wiercenia z zastosowaniem standardowych procedur nie odnotowano żadnych zagrożeń. Niezbędnym warunkiem jest jednak przestrzeganie procedur.

Od 1 marca 2012 roku został wstrzymany nabór wniosków do Programu priorytetowego "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". Decyzja ta wynika z ilości wniosków złożonych do NFOŚiGW, których łączna kwota dofinansowania przekracza limit środków przyjęty na ten rok. Informacja o tym, czy została zwiększona alokacja środków na rok 2012 oraz o ewentualnym dodatkowym naborze wniosków zostanie podana w terminie do 31 maja 2012 roku.

Władze Zakopanego zapowiadają ściganie właścicieli domów i pensjonatów którzy ścieki z kanalizacji wypuszczają do górskich rzek i potoków – podało Radio Kraków.Mimo że praktycznie całe Zakopane jest skanalizowane to wciąż część właścicieli nieruchomości ścieki spuszcza wprost do rzek. Dlatego władze Zakopanego zdecydowały się kupić specjalną kamerę termowizyjną.
– Dzięki niej łatwo będzie można odnaleźć sprawcę zanieczyszczenia potoków – mówi Wojciech Solik, wiceburmistrz Zakopanego.
Kamera termowizyjna będzie kosztować ponad 10 tysięcy złotych, ale zdaniem urzędników jej koszt szybko się zwróci. Na winnych posypią się wysokie kary.

Fundacja Carrefour przekazała Stowarzyszeniu "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" 147 tys. euro na realizację projektu, dzięki któremu 150 chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo osób zostanie przygotowanych do pracy w ochronie środowiska.
– Poza ważnym problemem wykluczenia społecznego, istotne są także oszczędności dla Skarbu Państwa z tytułu zmniejszenia kosztów leczenia i rehabilitacji osób chorych psychicznie, które podjęły pracę. Według danych stowarzyszenia EKON, u osób psychicznie chorych, pracujących na stanowiskach nazywanych zielonymi miejscami pracy, rzadziej występuję nawroty choroby psychicznej, co potwierdza Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – powiedziała Elżbieta Gołębiewska, przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON".

Rok 2012 jest "Rokiem Dzikich Łąk" w Biebrzańskim Parku Narodowym. – Zaplanowano działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, konkursy, wykłady naukowe ramach Wszechnicy Biebrzańskiej, być może powstanie też film – poinformował wicedyrektor parku Andrzej Grygoruk.
Biebrzański Park Narodowy dzierżawi różnym podmiotom około 10 tys. hektarów łąk. Są one koszone, a w zamian za to rolnicy pozyskują unijne dopłaty. Na łąkach tych nie stosuje się żadnych nawozów, nie zasiewa się ich, nie zbiera się też siana na paszę. Zbierana biomasa coraz częściej jest wykorzystywana do celów energetycznych. – Tereny te odzyskują otwarty charakter. Liczymy, że zyska na tym przyroda – mówi dyrektor Grygoruk.
Biebrzańskie bagna są największym obszarem bagienno-torfowiskowym w Polsce. W 2013 roku park będzie obchodzić 20-lecie istnienia. Rok 2013 będzie obchodzony jako "Rok Biebrzy".

 
Wróć do poprzedniej strony

 

anim-675x250pop 

1 

 

 logo 3 MALE

Klub Publicystów Ochrony Środowska EKOS zaprosił wszystkich dziennikarzy do udziału w konkursie "Dziennikarze dla klimatu". Główna nagroda wynosi 20.000,- zł.

Dokładne informacje można uzyskać na stronie konkursu:  www.dziennikarzedlaklimatu.pl.